Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza oferta jest oficjalną ofertą serwisu UKZONE, zwanego dalej „Sprzedawcą”, zawarcia Umowy sprzedaży towarów na odległość, to jest za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, osobie fizycznej, która chce skorzystać z usług Serwis, zwany dalej „Kupującym”, i umieszcza Ofertę Publiczną (ofertę) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego https://ukz.one (dalej „Serwis”).

1.2.Momentem pełnego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedającego (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży towarów jest fakt zapłaty przez Kupującego za zamówienie na warunkach tej Umowy, w terminie i po cenach wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy.


Pojęcia i definicje

2.1. W niniejszej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

  • «Usługa” – dostęp do płatnych funkcji usługi oraz możliwość dostępu Kupującego do łączy do Internetu cyfrowego – strumieni kanałów telewizyjnych pobranych z ogólnoświatowego Internetu, umieszczonych tam przez osoby trzecie w domenie publicznej;

  • «Sprzedawca” – firma prowadząca sprzedaż towarów prezentowanych w serwisie internetowym;

  • «Kupujący” – osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę na zasadach określonych poniżej;

  • «Zamówienie” – wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonych przez Kupującego podczas składania zamówienia i dokonywania płatności;

  • «Witryna” - zestaw wszystkich stron domeny ukz.one;

  • «Usługa” – rozwiązanie techniczne w zasobie internetowym ukz.one/client-area, udostępniane Kupującemu przez Sprzedawcę w celu wypełnienia przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oferty.


Przedmiot Umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić możliwość korzystania z Usługi, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Usługę na warunkach niniejszej Umowy.


Jak złożyć zamówienie

4.1. Kupujący ma prawo do złożenia zamówienia na dowolną usługę prezentowaną i dostępną na Stronie Internetowej Serwisu w określonym czasie.


Procedura płatności za zamówienie

5.1. Płatność jest dokonywana za pomocą systemów płatności stron trzecich.

5.2. Lista dostępnych systemów płatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zostanie to zgłoszone, ale reklamacje nie będą przyjmowane..

5.3. W przypadku sporów możliwe jest zaangażowanie osób trzecich (np. administratorów systemów płatności) w celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy w rozwiązaniu sporu.


Warunki dostawy zamówienia

6.1. Usługa staje się dostępna do użytku dopiero po wpłynięciu środków wystarczających do aktywacji wybranej przez Kupującego usługi na konto właściciela Usługi w wybranym przez Kupującego systemie płatności.


Postanowienia ogólne

7.1. Sprzedawca ma prawo:

  • jednostronnie zawiesić świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków tej umowy.

7.2. Kupujący jest zobowiązany:

  • terminowej zapłaty i odbioru zamówienia na warunkach niniejszej umowy.

7.3. Kupujący ma prawo:

  • złożyć zamówienie na usługę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu;

  • zapłacić i otrzymać zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

  • wymagać od Sprzedawcy spełnienia warunków niniejszej Umowy.


Odpowiedzialność stron

8.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób przewidziany tą umową.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego przy opłaceniu zamówienia na stronie systemu płatności;

  • za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług powstałe z przyczyn od niego niezależnych;

  • za niezgodne z prawem działania niezgodne z prawem dokonywane przez Kupującego za pomocą tej Usługi w Internecie.

8.3. Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do sieci Internet, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim postępowaniem (osobiście, nawet jeśli pod jego loginem znajdowała się inna osoba) osobom lub ich mieniu, osobom prawnym, państwu lub zasadom moralnym.

8.4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej (siła wyższa) strony są zwolnione z warunków niniejszej umowy. Okoliczności siły wyższej dla niniejszej umowy są rozumiane jako zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym, które wyłączają lub obiektywnie zakłócają wykonanie niniejszej umowy, których wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec w rozsądny sposób.

8.5. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory wyłącznie w drodze negocjacji..


Inne warunki

9.1. Serwis UKZONE zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy, pod warunkiem jej uprzedniej publikacji na stronie internetowej https://ukz.one.

9.2. Opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego na stronie https://ukz.one/login oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki umowy sprzedaży (oferta publiczna).

9.3. Faktyczną datą zawarcia umowy elektronicznej pomiędzy stronami jest data akceptacji regulaminu.

9.4. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Serwis wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłania powiadomień do Kupującego, świadczenia usług, dokonywania wzajemnych rozliczeń itp..


Polityka zwrotów

10.1. Zwroty za płatną usługę nie są zapewniane.

10.2. Po opłaceniu i zaksięgowaniu środków na koncie właściciela Serwisu, usługę uważa się za wykonaną.


Czas kontraktu

11.1. Umowę elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania środków na koncie właściciela Serwisu UKZONE.

11.2. Strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli jedna ze Stron nie przestrzega warunków niniejszej Umowy.